Aktualności

Zapytania ofertowe / ogłoszenia

24.11.2023 - „Nowe umiejętności – lepsze jutro”

Z radością informujemy, że jako Partner projektu uczestniczymy w realizacji projektu pn. „Nowe umiejętności – lepsze jutro”.

Nasze zadanie to realizacja doradztwa zawodowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Tytuł projektu: „Nowe umiejętności – lepsze jutro”

Finansowanie: całkowita wartość projektu: 306 686,25 PLN, w tym dofinansowanie z UE 260 683,31 PLN.

Okres realizacji: 01.10.2023-30.09.2024

Beneficjent: ONLINE – SKILLS SP. z o.o.

Partner: Fundacja Asuncion Morera

Cel i planowane efekty projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 130 osób z województwa lubelskiego, posiadających umiejętności podstawowe, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w projekcie. Projekt szczególnie skierowany jest do osób z wykształceniem do ISCED3, osób 60+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Z projektu mogą również skorzystać osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.

Cel główny projektu to wzrost, wśród 117 lubelszczan wykluczonych cyfrowo, kwalifikacji, w tym zawodowych oraz kompetencji cyfrowych, zweryfikowanych egzaminami, umożliwiających wdrażanie Upskilling pathways, realizowane poprzez objęcie wsparciem edukacyjno-rozwojowym 130 lubelszczan w okresie 1.10.2023 – 30.09.2024.

Cel będzie realizowany poprzez:

  • indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 2 godzin dla każdego Uczestnika Projektu,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 2 godzin dla każdego Uczestnika Projektu,
  • szkolenia wybrane dla Uczestników, zgodne z ich potrzebami, w wymiarze 32 godzin, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz ze standardami dostępności.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

З радістю повідомляємо, що як Партнер проєкту ми беремо участь у реалізації проєкту під назвою «Нові навички – краще майбутнє». Наше завдання – надання професійних консультацій та індивідуальної психологічної підтримки.

Назва проєкту: «Нові навички – краще майбутнє»

Фінансування: загальна вартість проєкту: 306 686,25 PLN, у тому числі фінансування з ЄС 260 683,31 PLN.

Період реалізації: 01.10.2023-30.09.2024

Бенефіціар: ONLINE – SKILLS SP. z o.o.

Партнер: Фонд Асунсьйон Морера

Мета та заплановані результати проєкту:

Проєкт охоплює підтримкою 130 осіб з Люблінського воєводства, які мають базові навички, що відповідають рівню не вище 3-го рівня Польської рамки кваліфікацій незалежно від освіти та статусу зайнятості, які за власною ініціативою хочуть взяти участь у проєкті. Проєкт особливо спрямований на осіб з освітою до ISCED3, осіб 60+ та осіб з інвалідністю. З проєкту також можуть скористатися особи, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.

Головна мета проєкту – підвищення кваліфікації, у тому числі професійної та цифрової, у 117 цифрово виключених мешканців Любліна, перевіреної екзаменами, що дозволяє впроваджувати шляхи підвищення кваліфікації, шляхом надання освітньо-розвиваючої підтримки 130 мешканцям Любліна в період з 01.10.2023 до 30.09.2024.

Мета буде досягнута шляхом:

  • індивідуальних професійних консультацій тривалістю 2 години для кожного Учасника Проєкту,
  • індивідуальних психологічних консультацій тривалістю 2 години для кожного Учасника Проєкту,
  • навчання, вибраного для Учасників відповідно до їх потреб, тривалістю 32 години, завершеного зовнішнім екзаменом і отриманням сертифіката.

Проєкт реалізується відповідно до принципу рівності можливостей і недискримінації та зі стандартами доступності.

Проєкт співфінансується за рахунок коштів Європейського соціального фонду Плюс у рамках програми Європейські фонди для Любельського 2021-2027.

24.11.2023 - „Nowe umiejętności – lepsze jutro”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu "Nowe umiejętności - lepsze jutro", który realizujemy jako Partner, zapraszamy do składania ofert na doradztwo zawodowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

12.04.2022 - Zapytania ofertowe „Multimedialne materiały edukacyjne – OBSZAR I”

W związku planowaną realizacją projektu „Multimedialne materiały edukacyjne – OBSZAR I”, o którego finansowanie w ramach programu Przedsięwzięcie realizowane na zlecenie MEiN, z dnia 14 marca 2022 r., konkurs Multimedialna Edukacja Młodzieży ubiega się Fundacja Asuncion Morera zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i złożenia ofert cenowych.

Ogłoszenia i dokumenty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

12.04.2022 - Zapytania ofertowe „Multimedialne materiały edukacyjne – OBSZAR II”

W związku planowaną realizacją projektu „Multimedialne materiały edukacyjne – OBSZAR II”, o którego finansowanie w ramach programu Przedsięwzięcie realizowane na zlecenie MEiN, z dnia 14 marca 2022 r., konkurs Multimedialna Edukacja Młodzieży ubiega się Fundacja Asuncion Morera zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i złożenia ofert cenowych.

Ogłoszenia i dokumenty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

12.04.2022 - Zapytania ofertowe „Multimedialne materiały edukacyjne – OBSZAR III”

W związku planowaną realizacją projektu „Multimedialne materiały edukacyjne – OBSZAR III”, o którego finansowanie w ramach programu Przedsięwzięcie realizowane na zlecenie MEiN, z dnia 14 marca 2022 r., konkurs Multimedialna Edukacja Młodzieży ubiega się Fundacja Asuncion Morera zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i złożenia ofert cenowych.

Ogłoszenia i dokumenty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe: promocja projektu (gorzowski)

W związku z realizowanym projekt pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – gorzowski”, zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na zapewnieniu promocji projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe: promocja projektu (kaliski)

W związku z realizowanym projekt pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – kaliski”, zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na zapewnieniu promocji projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe: promocja projektu (koniński)

W związku z realizowanym projekt pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – koniński”, zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na zapewnieniu promocji projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe: promocja projektu (leszczyński)

W związku z realizowanym projekt pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – leszczyński”, zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na zapewnieniu promocji projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe: promocja projektu (wrocławski)

W związku z realizowanym projekt pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – wrocławski”, zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na zapewnieniu promocji projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.

07.09.2020 - Zapytanie ofertowe: promocja projektu (żyrardowski)

W związku z realizowanym projekt pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – żyrardowski”, zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na zapewnieniu promocji projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
Dokumenty zostały zarchiwizowane.